Hoppa till huvudinnehåll

Blue Transition

Interreg North Sea. Logotyp.


Klimatförändringarna skapar ett växande hot mot grundvatten- och markresurser i Nordsjöregionen. Vi vet att mark, ytvatten och grundvatten hänger samman på ett komplext sätt, och förvaltningen av dessa resurser måste ske balanserat och kunskapsbaserat. Det EU-stödda projektet Blue Transition fokuserar på att skapa kunskap och erfarenhet för att kunna genomföra en sådan förvaltning, speciellt där idag insatser i stads-, jordbruks- och naturområden inte samverkar fullt ut. 

Genom aktiviteter i 16 pilotområden i Nordsjöregionen (Danmark, Nederländerna, Sverige, Belgien, Frankrike och Tyskland) kommer vi i projektet att få mer kunskap om samband mellan olika typer av områden, och hur dessa fungerar i sig. Målet är att  ta fram handfast kunskap som kan leda till transnationella och samordnade lösningar för vattenmyndigheter, jord- och skogsbruk och anadra företag, kommuner och andra.

Ett mål är att kunna möjliggöra förändringar av markanvändningen i skogar, jordbruksmark, våtmarker, torvmarker eller naturskyddade områden på både kort och lång sikt för att säkra och förbättra grundvattenresurser. Vidare syftar projektet till att kunna integrera, koppla samman och balansera verksamheter i jordbruks-, natur- och stadsområden. Det överordnade målet är att säkerställa den framtida tillgången på vatten av god kvalitet samt säkra den mot hoten från klimatförändringarna; detta hjälper samtidigt till med att skydda och återskapa naturliga livsmiljöer och minskar koldioxidutsläppen.

 

 

I projektet Blue Transition medverkar 24 organisationer från sex länder. Detta ger en variation i bakgrund och erfarenheter som är en stor styrka. Samtidigt gör likheterna det möjligt att utveckla effektiva strategier och policyrekommendationer på alla nivåer. Det stora konsortiet kopplar samman lärosäten och forskningsinstitut, industri, myndigheter och beslutsfattare och har därmed en verklig möjlighet att främja implementering lokalt, samtidigt som åtgärderna genom den transnationell diskussion ger samordningsvinster och reella möjligheter till spridning och kapacitetsuppbyggnad.

Projektet finansieras av Interreg North Sea Region och pågår mellan september 2022 och mars 2026.

I Sverige arbetar vi med två pilotområden, ett vid sjön Bolmen i Småland, ett vid sjön Vomb i Skåne. Båda sjöarna är viktiga för vattenförsörjningen i södra Sverige.

Pilotprojekt Bolmen (SE1)

Bolmen ger vatten till mer än 500 000 människor: en av världens längsta bergtunnlar leder vatten från sjön till reningsverk, och vidare till sydvästskånska samhällen. Brunfärgningen av Bolmens vatten är ett stort problem för dricksvattenförsörjningen och den biologiska mångfalden, både i Bolmen och andra sjöar. Genom att skapa fler och större strandzoner, undvika direktavrinning från skogs- och jordbruksmark till sjön och säkerställa en bättre förvaltning av skogsdränering, kan inflödet av löst organiskt material minskas avsevärt. I ett pilotprojekt (SE1) vill vi vill undersöka den mest effektiva utformningen av sådana zoner och påverkan från olika trädslag på det organiska materialet i grundvattnet för att bättre kunna förstå det komplexa hydrologiska systemet.

Poster pilotprojekt Bolmen (PDF, 2.9 MB, ny flik)

Pilotprojekt Vombsjön (SE2)

Vombsjön och den dalgång den ligger i (Vombsänkan med Kävlingeån) utgör en viktig grundvattenresurs. Vattnet från Vombsjön används för att skapa konstgjort grundvatten, och är ett av de största grundvattenmagasinen i södra Sverige. Inför den växande befolkningen och framtida klimatförändringar är förvaltningen av yt- och grundvattenresurserna här av avgörande betydelse för att säkerställa  tillgången till dricksvatten. En eventuell ökad yt- och grundvattenutvinning i kombination med klimatförändringar kommer med största sannolikhet att påverka vattenförsörjningen, biosfären och den biologiska mångfalden i regionen. Vi vill i detta pilotprojekt (SE2) studera hydrogeologin i Vombsänkan och förstå hur yt- och grundvatten är sammanlänkade, men också hur produktionen av det konstgjorda grundvattnet kan skyddas och effektiviseras i ljuset av klimatförändringarna.

Poster pilotprojekt Vombsjön (PDF, 3.4 MB, ny flik)

I de svenska pilotprojekten medverkar Lunds universitet, Sveriges geologiska undersökning SGU och Sydvatten AB.

Deltagare

  • Torleif Dahlin
  • Alfredo Mendoza
  • Matteo Rossi
  • Peter Jonsson
  • Ankita Prayag

Sidansvarig: webmaster@tg.lth.se | 2023-10-23