lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Projekt

Blue Transition
Blue Transition är ett projekt som stöds av EU via Interreg North Sea Region. Fram till våren 2026 arbetar vi tillsammans med europeiska kollegor i sex länder med ett antal praktiska tillämpningar i form av pilotprojekt med det överordnade syftet att säkra tillgången till vatten av god kvalitet mot hotet från klimatförändringarna. Läs mer här!

REICOR
Detta projekt, med stöd från Vinnova, SBUF och Trafikverket syftar till att utveckla och testa en metodik för rationella markundersökningar, som gör det möjligt att snabbare, enklare och billigare producera en markprognos för att miljöpröva, kostnadsberäkna och riskbedöma järnvägsprojekt. Metodiken kommer att testas på representativa delar av sträckan Hässleholm Lund, men är tillämpbar överallt. Deltagare är förutom Teknisk geologi, Skanska Sverige AB, Uppsala universitet och Sveriges geologiska undersökning SGU.

ASSERT
ASSERT utvecklar kvalitetskontroll av markstabilisering med resistivitetstomografi i omedelbar anslutning till inblandning av bindemedel.

MIRACHL
Lunds universitet koordinerar och deltar i MIRACHL, ett brett samarbete mellan universitet, myndigheter och företag för att underlätta sanering av de 2000 platser i Sverige som är kontaminerade med perkloretylen från t.ex. gamla kemtvättar.

Riksriggen
På Teknisk geologi finns Riksriggen, en nationell forskningsinfrastruktur vars verksamhet syftar till att tillhandahålla resurser för vetenskapliga borrningar.

Bolivia
I samarbete med bolivianska universitet och SIDA driver vi projekt för att bättre förstå akvifärsystemen i ett område i Bolivia, för att kunna undvika överuttag och resursförstöring.

NDT
Vi forskar på oförstörande provning och kontinuerlig övervakning av byggnadskonstruktioner och material såsom betong och asfalt.

Avslutade projekt

I-EDDA
Riksriggen är central i projektet I-EDDA som syftar till att utveckla framtidens undersökningsborrningar genom att dela resurser och ny teknik mellan aktörer i EU.

LINKIP
LINIKP kopplar samman IP i tidsdomän (TDIP) och i frekvensdomän (SIP) för att karakterisera undermarken, med syfte att förvalta och skydda grundvattenresursen. Läs mer om projektet här.

TRUST
Att göra undermarken mer genomskinlig underlättar för framtida stadsutveckling! Teknisk geologi deltog i Sveriges största geotekniska forskningsprogram TRUST

PIPESTATUS
Ledningsägare, konsulter och forskare samlar krafterna! Teknisk geologi deltar i projektet Pipestatus som syftar till att kunna bedöma tillståndet hos ledningsnät för vatten och fjärrvärme.