Hoppa till huvudinnehåll

Rationella förundersökningar för järnväg

Infrastrukturen för gods- och persontrafik i form av järnvägar måste byggas ut för att möta samhällets behov av effektiva och klimatvänliga transporter.  I samband med detta står det alltmer klart att ett i grunden förändrat arbetssätt måste införas, med en mer rationell och industrialiserad byggprocess, för att tillräckligt snabbt kunna föra över mer transportarbete till den klimatvänliga järnvägen. Detta projekt syftar till att bidra till en sådan process genom att utveckla och testa en metodik för rationella markundersökningar, som gör det möjligt att snabbare, enklare och billigare producera en markprognos för att miljöpröva, kostnadsberäkna och riskbedöma projekt. Metodiken kommer att testas på representativa delar av sträckan Hässleholm Lund, men är tillämpbar överallt.

Första steget i processen är insamling av befintliga data och undersökningar, samt en tidig systematisering av befintliga data i en geodatabas, kombinerad med lämpliga visualiseringsverktyg. Baserat på den tidiga geomodellen fastställs en tänkbar spårlinje, och med hjälp av geografiska informationssystem (GIS) kan mer detaljerade markundersökningar planeras. Geomodellen ligger även till grund för en arkeologisk terränganalys, med metoder för att tidigt identifiera sannolika platser/områden med kulturlämningar.

Markundersökningarna inleds med översiktliga, drönarburna geofysiska undersökningar, som ligger till grund för planering av detaljundersökningar med markbaserad geofysik och senare geotekniska borrningar och sonderinar. Grundidén är att med stegvis förfining samla in den information som krävs, och att kunna avgöra omfattningen av nästa steg på ett så tidigt stadium som möjligt. Resultaten förs in i geodatabasen och analyseras efterhand. Samtolkning och så kallad saminversion av olika typer av data kommer att anpassas för att ge bättre rumslig information om materialparametrar samt osäkerhetsuppskattningar av dessa.

Baserat på resultatet av undersökningarna och analysen i geomodellen skall metodik och algoritmer för en så långt möjligt automatiserad bestämning av prognos för grundläggningsklass med osäkerhetsfaktor/risknivå utvecklas, för stegvis uppdatering av förväntade grundläggningsförhållanden baserat på i det aktuella skedet tillgängliga data.

Projektet finansieras av Vinnova, SBUF, Trafikverket och Lunds universitet, och beräknas avlutas till sommaren 2025. Det koordineras av Teknisk geologi LTH, och utförs i samarbete med Skanska Sverige AB, Uppsala universitet och Sveriges geologiska undersökning AB.

Sidansvarig: webmaster@tg.lth.se | 2023-10-23